Etapa 2Stage 2

REZUMATUL ETAPEI II

RST etapa II

 1. Realizare model experimental
 2. Realizarea modelului experimental la scara, tinandu-se cont de scalabilitatea ansamblului, avand in componenta un minim necesar pentru energizare:

  –          Turbina eoliana

  –          2 Panouri fotovoltaice

  –          Generator pe benzina

  –          Invertor, regulator de incarcare, baterii pentru stocarea energiei, panou de control.

  La aceasta varianta, considerata ca fiind o varianta minima pentru energizare, in scopul testarii functionalitatii si a capacitatii acesteia s-au adaugat sistemele de telecomunicatii si de supraveghere perimetrala cat si sistemul de bio-monitorizare.

  In acest fel am putut testa si sistemele conexe, pentru realizarea unui model experimental care depaseste varianta minima in care acesta poate fi construit.

 3. Experimentarea partilor componente si a ansamblului modelului SIGHAB
 4. Experimentarea subansamblelor s-a facut tinand cont de scalabilitatea modedelui. Dupa verificarea elementelor constitutive ale sistemului s-a realizat o verificare a ansamblului pentru a se vedea modul in care solutia IT gestioneaza si monitorizeaza intregul sistem.

 5. Elaborarea caietului de sarcini initial pentru modelul experimental al sistemului SIGHAB
 6. Caietul de sarcini initial prezinta functionalitatile modelului si modul de verificare si testare al gradului de indeplinire al parametrilor.

 7. Prezentarea si demonstrarea functionalitatii modelului SIGHAB si elaborarea manualului tehnic si de utilizare primar
 8. S-a elaborat manualul de utilizare primar pentru sistem intr-o varianta care sa tina cont de usurinta de utilizare si operare.

 9. Studiu de fezabilitate tehnica
 10. Studiul de fezabilitate tehnica prezinta modul in care s-au conturat variantele constructive in functie de necesitati. Varianta aleasa pentru modelul experimental este de departe cea mai buna optiune, datorita faptului ca putem realiza in conditii optime testele necesare tuturor subansamblelor care alcatuiesc sistemul.

  Fezabilitatea solutiei alese este sustinuta de analiza economica aferenta acesteia.

 11. Protejarea drepturilor de proprietate industriala pentru ansamblul SIGHAB
 12. In vederea protejarii drepturilor de proprietate industriala s-a depus la OSIM o cerere de brevet de inventie, avand titlul: “Metodă şi mod de realizare pentru un sistem modular container autonom cu energie regenerabilă, comunicaţie şi monitorizare perimetrală şi medicală destinat taberelor de sinistraţi şi altor instalaţii insulare”.

 13. Proiectarea şi  elaborarea documentației de analiză tehnico-economica
 14. Cu experienta acumulata in faza de cercetare, proiectare si realizare a modelului experimental se poate demara intocmirea unui studiu de evaluare a performantelor sistemului atat din punct de vedere tehnic, dar mai ales din punct de vedere al potentialilor clienti.

  In acest sens a fost intocmit un chestionar care vizeaza toate categoriile de clienti prin prisma variantelor constructive.

 15. Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a produsului SIGHAB
 16. S-a realizat documentatia tehnica pe subansambluri, avand in vedere atat modulele electrice si electronice, cat si componentele mecanice care intra in componenta sistemului.

 17. Elaborare caiet de sarcini

S-a realizat caietul de sarcini intermediar, tinandu-se cont de experienta acumulata pe model si cerintele specifice ale produsului final.

            Modelul experimental SIGHAB  realizat este menit să integreze într-un sistem de tip SCADA de monitorizare şi control, care împreună cu un management IT, să ofere majoritatea serviciilor tehnice necesare unor tabere sau instalaţii insulare moderne care să asigure o sursă de energie neinteruptibilă, alimentată cu energie regenerabilă, dar şi cu capacitatea de a lucra cu un electrogenerator şi cu reţeaua electrică locală atunci când aceasta este disponibilă.

Pe langă această funcţie de energizare a sisemului sunt prezente facilităţi de comunicaţii de voce şi date pe fir şi wireless, precum şi de satelit, un sistem de monitorizare perimetrală cu senzori perimetrali şi circuit închis TV, un subsistem de monitorizare a parametrilor vitali (ECG, poziţie fizică, oximetrie, temperatură, ritm respirator) pentru supravegherea stării de sănătate a personalului taberei şi ai eventualilor pacienţi ai taberei şi un subsistem de echipamente auxiliare pentru iluminarea perimetrală şi pomparea şi filtrarea de apă. Toate acestea sunt controlate de un sistem de management IT dotat cu SCADA.

Pentru a asigura o maximă versatilitate sistemului, el este organizat modular, având la bază un container metalic de tip naval, care poate fi uşor transportat rutier şi are în componenţă subsitemele energetic, comunicaţii, monitorizare perimetrală, monitorizare parametrii vitali, echipamente auxiliare, management IT.

Stage II SUMMARY

RST stage II

 1. Development of the experimental model
 2. Development of the scale experimental model, taking into account the scalability of the assembly, comprised of the minimum required for energizing:
  – wind turbine
  – 2 photovoltaic panels
  – gasoline generator
  – inverter, charge controller, batteries for energy storage, control panel

  For this version, considered as the minimum energy version, in order to test its functionality and capacity, telecommunication and perimeter surveillance systems and a bio-monitoring system were added.
  In this way we could also test the related systems in order to develop an experimental model that exceeds the minimum version in which it can be built.

 3. Experimenting the component parts and the SIGHAB model assembly
 4. The experimentation of the subassemblies was done taking into account the scalability of the model. A check of the assembly was performed after checking the components of the system in order to see how the IT solution manages and monitors the entire system.

 5. Elaboration of initial specifications set for the SIGHAB system experimental model
 6. The initial specifications set describes the functionality of the model and the means to verify and test the degree in which the parameters are fulfilled.

 7. Presentation and demonstration of SIGHAB model functionality and elaborating the technical and primary use manual
 8. The primary use manual for the system was elaborated in a version that takes into account the ease of use and operation.

 9. Technical feasibility study
 10. The technical feasibility study shows the way in which the constructive versions were established depending on the needs. The chosen version for the experimental model is by far the best option because we can perform the necessary tests for all subassemblies that make up the system in optimal conditions.

 11. Protection of industrial property rights for the SIGHAB assembly
 12. A patent application with the title “A method and a way to create a autonomous container modular system with renewable energy, communications and perimeter and medical monitoring for calamity victim camps and other island installations” was filed with OSIM in order to protect the industrial property rights

 13. Design and development of documentation for technical and economic analysis
 14. With the experience gained in the research, design and implementation of the experimental model phase we can begin preparing a study to assess the system performance both from a technical standpoint, and especially in terms of potential clients.
  For this purpose a questionnaire was prepared covering all the customer categories in terms of the constructive versions.

 15. Elaborating technical documentation for the development of SIGHUB
 16. The technical documentation was elaborated for the subassemblies considering both the electric and electronic modules, as well as the mechanical components that go into the system.

 17. Elaboration of specification set
 18. The intermediary specification set was elaborated taking into account the experience gained with the model and the specific requirements of the final product.

  The created SIGHAB experimental model is designed to integrate in a SCADA type monitoring and control system, which together with IT management, offers the majority of technical services necessary for a modern camp or island installation that provides an uninterruptible power source, supplied with renewable energy, but also with the ability to work with an electric generator and the local electric grid when it is available.
  Besides this feature of energizing the system other wired or wireless voice and data facilities, as well as satellite, a perimeter monitoring with perimeter sensors and a closed TV circuit, a vital parameter (ECG, physical position, oximetry, temperature, respiratory rate) monitoring subsystem for the health surveillance of camp staff and a auxiliary equipment subsystem for perimeter lighting and water pumping and filtration. All this is controlled by an IT management system equipped with SCADA.
  To ensure maximum system versatility, it is modular, based on a naval shipping metal container that can be easily transported by road and consists of the following subsystems: energy, communications, perimeter monitoring, vital parameter monitoring, auxiliary equipment and IT management.